Attraktiv kommune, både i sentrum og i bygdene

Attraktiv kommune, både i sentrum og i bygdene

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • jobbe for å tilby et høykapasitets bredbåndsnett til alle innbyggere i kommunen
 • at kommunale avgifter og tjenester kan faktureres månedlig, ikke bare 2 ganger i året
 • opprette et nytt tomteselskap for å bidra til å realisere en mer sosial boligpolitikk
 • sørge for at nye kommunale boliger får en god universell utforming / livsløpsstandard
 • gjøre Langøra og havneområdet tilgjengelig og attraktivt for rekreasjon
 • arbeide for en god utvikling av Sandfærhusområdet og Tangen/ Sutterøy
 • utvikle sentrums/handels- og boområdene også på Hell, Skatval og Hegra
 • at kommunen som hovedregel eie vannledningen frem til tomtegrense
 • ta hele kommunen i bruk
 • stimulere til boligbygging i bygdene, gjennom differensiering av tomtepriser
 • arbeide for god boligsosial politikk, og dekke behovet for familievennlige utleieboliger
 • utbygge vannforsyningen i Stjørdal som ivaretar reservevann-forsyning, mulige framtidige industribehov og robust vannforsyning i hele kommunen
 • etablere et ombud for helse, omsorg og oppvekst i Stjørdal kommune
 • ikke innføre eiendomsskatt 

Sentrum

 • arbeide for et levende og aktivt sentrum, preget av aktiviteter, handel og kafeer
 • utvide forståelsen av at sentrumsområdet går fra Evja og til fjorden
 • skape attraktive byrom for bolyst, trivsel og aktivitet gjennom samarbeid mellom kommune og næringsliv
 • arbeide for at stasjonsområdet skal bli et velfungerende kollektivknutepunkt
 • opparbeide lekeplasser i sentrum, og vedlikeholde de fine vi har fått
 • gjøre fortau og gater universelt utformet
 • at gatelysene skal lyse hele natta i sentrum
 • sikre handelsstedet Stjørdal nok parkeringsplasser
 • at det fortsatt skal være 3 timer gratisparkering på Stjørdal
 • sørge for gode parkeringsforhold for pendlere som tar buss og tog Prioritere å utarbeide områdeplan for Tangmoen boligområde

Kommunedelssentra

Hegra

 • utarbeide en sentrumsplan for Hegra som legger til rette for servicefunksjoner, næringsliv, aktivitet og turisme
 • initiere bygging av leiligheter/bofellesskap med livsløpsstandard
 • beholde legesenteret i Hegra
 • bygge den planlagte gang- og sykkelvegen mellom Skjelstadfeltet og Okkelberg kapell
 • utvikle byggemodne tomter i Skjelstadmark, Forradal, Flora og Hegra
 • etablere steinbrudd i Hegra
 • prioritere rassikring av utsatte områder
 • initiere bygging av universelt utformede boliger i Forradal sentrum
 • støtte realiseringen en innendørs skytehall i Hegra
 • utbedre Råvegen med fast dekke
 • utbedre kulvert under E14 i Hegra sentrum
 • forbedre kollektivtilbudet
 • fullføre opprusting og utbedring av Åstjønnvegen

Lånke

 • sikre og videreutvikle friområdet og rekreasjonsområder på Frigård
 • utvikle sentrumsfunksjoner i Hell sentrum sammen med private aktører
 • prioritere gang og sykkelveger i Elvran som sikrer skolevegen og åpner for grendeutvikling
 • legge tilrette for bygging av ny gang- og sykkelveg langs Dyvasvegen
 • ivareta Hell stasjons funksjon som knutepunkt på Trønder-og Meråkerbanen
 • bygge nye kommunale barnehageplasser i Lånke og Elvran
 • bygge ut permanente lokaler ved Lånke skole i tråd med elevtallet
 • utbedre krysset Havdalsvegen – FV 705 (Malvikkrysset)
 • utbedre Sortasvegen med fast dekke
 • videreutvikle friluftsområdene ved Hellstranda og Selbuskogen
 • forbedre kollektivtilbudet
 • utvikle byggemodne tomter i Lånke og Elvran
 • bidra til at Hellsaga kan utvikle seg videre på Hell
 • jobbe for flere gratis parkeringsplasser i stasjonsområdet

Skatval

 • arbeide videre med forkjørsveier på Skatval. Kvithammer, Auran, sentrum og Røkke
 • videreføre gangvei til Ørhaugen og fra Skatval Kirke til Tillertoppen
 • bygge ut Skatval skole i tråd med elevtallet
 • legge til rette for småbåthavn
 • utvikle området rundt Steinvikholmen og Håmmårsbukta
 • legge til rette for leiligheter/ bofellesskap i sentrum
 • åpne for nye byggeklare tomter
 • tilknytte større deler av Skatval på vann- og avløpsnettet
 • legge til rette for næringsutvikling på Skatval
 • legge til rette for bredbånd i hele kommunedelen Skatval
 • skape trivsel i sentrum med tanke på forskjønning og aktivitet/lekeområde
To biler kjører langs en bilvei ved et liten bygd på kvelden. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Attraktiv kommune, både i sentrum og i bygdene?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker