Attraktiv kommune, med et levende sentrum og levende bygder

Attraktiv kommune, med et levende sentrum og levende bygder

Stjørdal Arbeiderparti vil:

 • jobbe for å tilby et høykapasitets bredbåndsnett til alle innbyggere i kommunen
 • opprette et nytt tomteselskap for å bidra til å realisere en mer sosial boligpolitikk
 • sørge for at nye kommunale boliger får en god universell utforming
 • utvikle sykkelbyen Stjørdal
 • la veilysene stå på om natta
 • gjøre Langøra og havneområdet tilgjengelig og attraktivt for rekreasjon
 • arbeide for en god utvikling av Sandfærhusområdet og Tangen/Sutterøy
 • utvikle sentrums/handels- og boområdene også på Hell, Skatval og Hegra
 • legge om fylkesvegen ved Værnes kirke og Stjørdal museum
 • at kommunen som hovedregel eie vannledningen frem til tomtegrense
 • ta hele kommunen i bruk
 • stimulere til boligbygging i bygdene
 • arbeide for god boligsosial politikk, og dekke behovet for familievennlige utleieboliger

Sentrum

 • arbeide for et levende og aktivt sentrum, preget av aktiviteter, handel og kafeer. Utvide forståelsen av at sentrumsområdet går fra Evja og til fjorden
 • skape attraktive byrom for bolyst, trivsel og aktivitet gjennom samarbeid mellom kommune og næringsliv
 • arbeide for at stasjonsområdet skal bli et velfungerende kollektivknutepunkt
 • opparbeide lekeplasser i sentrum, og vedlikeholde de fine vi har fått
 • gjøre fortau og gater universelt utformet
 • sikre handelsstedet Stjørdal nok parkeringsplasser
 • det skal fortsatt være 3 timer gratisparkering på Stjørdal, slik også næringslivet har foreslått
 • sørge for gode parkeringsforhold for pendlere som tar buss og tog Prioritere å utarbeide områdeplan for Tangmoen boligområde

Hegra

 • ferdigstille en ny tidsriktig barneskole
 • ungdomsskolen rehabiliteres og dimensjoneres for forventet elevtallsvekst
 • utarbeide en sentrumsplan for Hegra med leiligheter/bofellesskap med livsløpsstandard
 • bygge den planlagte gang- og sykkelvegen mellom Skjelstadfeltet og oppvekstsenteret
 • utvikle byggemodne tomter i Skjelstadmark, Forradal, Flora og Hegra sentrum
 • etablere steinbrudd i øvre Hegra for ras- og flomsikring
 • initiere bygging av universelt utformede boliger i Forradal sentrum
 • støtte realiseringen av et skytteranlegg i Hegra
 • jobbe for en planfri kryssing av Skjelstadmarkvegen ved ny Hegra barneskole
 • forbedre kollektivtilbudet

Lånke

 • sikre og videreutvikle friområdet og rekreasjonsområder på Frigård
 • utvikle sentrumsfunksjoner i Hell sentrum sammen med private aktører
 • prioritere gang og sykkelveger i Elvran som sikrer skolevegen og åpner for grendeutvikling
 • legge tilrette for bygging av ny gang- og sykkelveg langs Dyvasvegen
 • ivareta Hell stasjons funksjon som knutepunkt på Trønder- og Meråkerbanen
 • bygge nok kommunale barnehageplasser i Lånke og Elvran
 • bygge ut permanente lokaler ved Lånke skole i tråd med elevtallet
 • utbedre krysset Havdalsvegen – FV 705 (Malvikkrysset)
 • utbedre Sortasvegen med fast dekke
 • videreutvikle friluftsområdene ved Hellstranda og Selbuskogen
 • forbedre kollektivtilbudet
 • utvikle byggemodne tomter i Lånke og Elvran

Skatval

 • arbeide videre med forkjørsveier på Skatval
 • bygge ut Skatval skole i tråd med elevtallet
 • legge til rette for småbåthavn
 • utvikle området rundt Steinvikholmen og Håmmårsbukta
 • legge til rette for leiligheter/bofellesskap i sentrum
 • åpne for nye byggeklare tomter
 • tilknytte større deler av Skatval på avløpsnettet
 • utvikle næringsarealet på Langstein
 • legge til rette for bredbånd i hele kommunedelen Skatval
 • skape trivsel i sentrum med tanke på forskjønning og aktivitet/lekeområder

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om Attraktiv kommune, med et levende sentrum og levende bygder?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!