En trygg oppvekst

En trygg oppvekst

En god barndom varer hele livet. Stjørdal Arbeiderparti ønsker derfor å satse på barnas oppvekstvilkår. Den beste forebyggingen gjøres ved å tilby gode tjenester for barn og foreldre. Vi vil prioritere tidlig innsats, der riktig hjelp blir gitt til rett tid. Vi vil arbeide for å redusere barnefattigdom, og gi flere barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, bl.a ved å ikke trekke barnetrygden fra sosialstønaden. Arbeide for å få velferdsstønader likt nasjonalt anbefalt nasjonalt nivå, og bli behandlet med verdighet.

Alle barn har rett på et godt, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Alle barn skal få bruke sine evner og føle mestring. Barnehagen og skolen er viktige arenaer for både faglig og sosial utvikling. Stjørdal Arbeiderparti vil sikre en god grunnbemanning i skolene og barnehagene, der flere yrkesgrupper er representert. Ved å ha bredere kompetanse i barnehagene og skolene, vil vi ha bedre forutsetninger for å gi tilpasset opplæring og forebygge psykiske utfordringer. Vi ønsker bl.a. at alle skoler skal ha en sosiallærer og spesialpedagog som sammen med læreren kan møte det enkelte barnets behov.

Sosialstønad skal følge statens satser.

Stjørdal Arbeiderparti vil:

Barnehage

 • sikre god voksentetthet og bredere kompetanse i barnehagen
 • jobbe for fleksible barnehageopptak
 • sikre en høyere andel kommunale barnehageplasser

Skole

 • øke voksentettheten og pedagogtettheten
 • sikre bredere kompetanse
 • bedre kvaliteten i skolen ved å sette tydelige mål
 • gjennomføre tiltaket om å innføre 1 times daglig fysisk aktivitet
 • satse på mer praktisk læring og utøvelse
 • tilpasse skolen til 6-åringenes behov, ved læring gjennom lek.
 • innføre skolemat
 • sikre kvaliteten på SFO-tilbudet
 • styrke karriereveiledningen/yrkesveiledningen i ungdomsskolen
 • være i forkant med skoleutbygging for å unngå brakkeløsninger
 • ferdigstille en fremtidsrettet ny barneskole i Hegra
 • bygge ny Halsen barneskole
 • rehabilitere Hegra ungdomsskole
 • starte arbeidet med ny barneskole i sentrum
 • sikre trygge skoleveier
 • bevare grendeskolene
 • prioritere tidlig innsats for barn og unge, med blant annet å innføre leksehjelp som en del av dette i hele grunnskolen (trinnvis innføring).
 • sikre koordinerte tjenester for barn og unge
 • styrke barnevernet
 • samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner
 • redusere SFO-prisene. Innføre lav sats for korttidsopphold for å inkludere flere barn
 • øke rabattordning til foreldre som har barn både i SFO og barnehage
 • arbeide med muligheter for rimelige kommunale tilbud for barn i sommerferien, med tanke på når barnehage og SFO er stengt
 • tilbud om 11 måneders SFO ved skoler i Stjørdal
 • sikre foreldre i barnehage og grunnskole en større innflytelse gjennom å etablere et kommunalt råd for oppvekst
 • helsesøster tilgjengelig ved hver skole
 • nulltoleranse for mobbing
 • gjenopprette et styrket grunnskoleteam
Tre barn leker og har det gøy

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om En trygg oppvekst?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!