En varm omsorg

En varm omsorg

Stjørdal Arbeiderparti vil forbedre kommunens velferdstjenester. Vi mener at framtidas helse- og omsorgstjenester må preges av tilstrekkelig personale, riktig kompetanse, nytenking og utvikling.

Vi vil tenke nytt og framtidsrettet rundt fag og metoder, organisering, teknologi og samarbeid med frivillige og pårørende. Sykehjem og bosenter skal være en arena for aktivisering og livsglede, omsorg og trygghet.

Vi ønsker en økt satsing på psykisk helse, spesielt blant barn og unge, med hovedvekt på̊ forebyggende tiltak. Derfor skal Arbeiderpartiet styrke skolehelsetjenesten.

God fysisk og psykisk helse er avgjørende for den enkeltes livskvalitet og for samfunnets evne til å skape og dele. Stjørdal Arbeiderparti mener solid folkehelsearbeid er viktig, og vil derfor jobbe for bedre aktivitetstilbud for mennesker i en krevende livssituasjon.

Stjørdal Arbeiderparti vil:

 • ivareta ansvaret for fastlegeordningen slik at innbyggere sikres gode legetjenester
 • tilrettelegge bo- og aktivitetstilbud for eldre og andre med særskilte behov slik at de skal kunne ha en aktiv hverdag, og vil derfor ansette aktivitører
 • gi de ansatte tid til å være tilstede for brukerne, med tid og mulighet for å imøtekomme den enkeltes behov for støtte og samtale
 • ansette aktivitetskoordinator for å hjelpe frivillige med å bidra med sine aktiviteter i skoler, barnehager og på bo sentrene
 • etablere flere korttids- og avlastningsplasser og øke antall heldøgns sykehjemsplasser
 • en moderne eldreomsorg, Utbygging av eldreomsorgen må bli kollektiv for eldre. Med tilpasset hjelp for hver enkelt beboer.
 • arbeide for bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kultur- og seniortiltak samt kontakt med nærmiljøet, slik at vi kan legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom
 • sikre flere ansatte i omsorgssektoren
 • sikre kompetanseheving innen velferdsteknologien slik at kommunens ansatte får utnyttet potensialet innen teknologien
 • sikre gode fagmiljø for å øke kvaliteten og rekrutteringen av helse- og omsorgsarbeidere
 • styrke rehabiliterings- og habiliteringstjenesten
 • styrke rusforebyggende arbeid og ettervern
 • gi et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg med spesiell vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge
 • etablere et opptreningstilbud til foreldre som trenger oppfølging både før og etter fødsel
 • starte arbeidet med ny svømmehall med varmebasseng
 • gi alle elever tilgang til skolehelsetjenesten hver dag
 • sikre et godt jordmortilbud i kommunen
 • øke jordmortjenesten med egne ansatte jordmødre

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om En varm omsorg?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!