En varm omsorg

En varm omsorg

Stjørdal Arbeiderparti vil i den kommende perioden:

 • sikre et godt tilbud om fiber internett til alle beboere i kommunens institusjoner og bosenter
 • øke bemanningen i hjemmesykepleie, bosenter og sykehjem
 • styrke rehabiliterings- og habiliteringstjenesten
 • styrke fastlegeordningen slik at innbyggere sikres gode legetjenester
 • rekruttere og beholde nødvendig kompetanse
 • gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte
 • etablere flere korttids- og avlastningsplasser og øke antall heldøgns sykehjemsplasser
 • styrke rusforebyggende arbeid og ettervern
 • styrke fysio- og ergoterapitjenester samt logopedbistanden
 • gi brukerne mulighet til å kommunisere på eget språk
 • starte arbeidet med ett nytt sykehjem som også passer for unge voksne
 • øke praktisk bistand til eldre som vil bo hjemme
 • styrke rus- og psykiatritjenesten
 • styrke oppfølgingen til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblemer
 • sørge for flere alternative botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblemer
 • bedre fremkommeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Barn og unge

 • gi alle elever tilgang til skolehelsetjenesten hver dag
 • gi et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg med spesiell vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge

Nybakte foreldre

 • øke jordmortjenesten med egne ansatte jordmødre
 • etablere et tilbud til foreldre som trenger oppfølging, både før og etter fødsel

Eldre

 • arbeide for bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kultur- og seniortiltak, for å legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom
 • ansette en koordinator for å hjelpe de frivillige med aktiviteter i skoler, barnehager og på bosentrene
 • ansette aktivitører for å tilrettelegge bo- og aktivitetstilbud for eldre og andre med særskilte behov slik at de skal kunne ha en aktiv hverdag
 • ha utbygging av boliger for eldre, med mulighet for tilpasset hjelp og støtte til hver enkelt beboer
 • gjenopprette et kantinetilbud ved Lånke og Stjørdal bosenter
 • støtte etableringen av bokollektiv for eldre
 • gi tilbud om digital opplæring

Ansatte i kommunen

 • gi de ansatte tid til å være til stede for brukerne, med tid og mulighet for å imøtekomme den enkeltes behov for støtte og samtale
 • sikre flere ansatte i omsorgssektoren
 • sikre kompetanseheving innen velferds-teknologi slik at kommunens ansatte får utnyttet potensialet innen teknologien
 • opprette en felles pott til vikarer for kommunalt ansatte som er under videreutdanning
 • sikre gode fagmiljø for å å øke kvaliteten og rekrutteringen av helse-og omsorgsarbeidere
 • etablere turnusordninger som muliggjør heltidsarbeid
 • sikre et godt jordmortilbud i kommunen med egne faste ansatte
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Stjørdal Arbeiderparti om En varm omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker