Kommunestyrekandidat

Bodil Prestmo

Bodil Prestmo

26. kandidat ved kommunevalget 2023